Finn

Brukerbetingelser

Introduksjon

Vi takker for ditt besøk på vår hjemmeside og din interesse for vårt firma og våre produkter. Nedenfor har vi anført noen av reglene for bruken av innholdet på denne hjemmesiden.

Denne hjemmesiden produseres av Vaillant A/S, Dybendalsvænget 3, DK-2630 Taastrup (Vaillant). En hver bruk av denne hjemmesiden (Vaillant hjemmeside) skal følge disse brukerbetingelser. Brukerbetingelsene kan til enhver tid endres, utvides eller utskiftes med andre betingelser, f.eks. for kjøp av produkter og service. Når du går inn på Vaillant’s hjemmeside – med eller uten login – så aksepterer du herved de aktuelle brukerbetingelser.

Vi har bygget opp denne hjemmesiden med største forsiktighet, men vi kan ikke påta oss noe ansvar eller gi garantier for at all informasjon og data er 100% oppdatert og korrekt. Vaillant forbeholder seg retten til å endre eller tilføye informasjon og data til en hver tid, og uten forvarsel. Teoretisk sett kan vi stoppe hjemmesiden og tilhørende service helt eller delvis uten noe forvarsel. Vi påtar oss intet ansvar for internetts tilgjengelighet eller datasystemer – derfor kan vi ikke garantere at Vaillant’s hjemmeside er tilgjengelig kontinuerlig og på alle tidspunkter.

Registrering og passord

Noen av Vaillant’s internettsider kan være beskyttet av passord. Av hensyn til sikkerhet generelt og sikkerhet for kjøp av tjenester, må kun registrerende brukere få adgang til disse sidene. Vaillant forbeholder seg retten til å nekte registrering av brukere. Vi forbeholder oss også retten til å bestemme at sider som tidligere har vært fritt tilgengelige, blir gjort passord beskyttet. Vaillant kan til en hver tid og uten å oppgi grunn, nekte en bruker adgang til det passord beskyttede område ved å blokkere brukerens data (definert nedenfor), også hvis brukeren:

  • benytter falske data til registrering
  • ikke overholder disse brukerbetingelser eller ikke vedlikeholder sine brukerdata
  • bryter gjeldende lovgivning ved påkobling til eller bruken av Vaillant’s hjemmeside
  • ikke har brukt hjemmesiden i en lengere periode

Brukeren skal oppgi korrekt informasjon til registreringen, og når denne informasjonen endres med tiden, skal informasjonen oppdateres så snart som mulig. Brukeren skal påse at den oppgitt mail-adresse, som er registrert hos Vaillant, til en hver tid er den korrekte og at det er oppgitt en postadresse, som bruken kan kontaktes på.

Når brukeren er registrert, sender vi en adgangskode med bruker ID og passord (brukerdata). Når brukeren logger på første gang, skal det mottatte passord endres til et personlig passord valgt av brukeren. Denne brukerdataen tillater brukeren å se eller endre data og til å trekke tilbake aksepten av bruk av disse data.

Brukeren skal sørge for at en 3. part ikke kan få adgang til brukerdataen. Brukeren er også ansvarlig for alle transaksjoner og aktiviteter, som uføres når brukeren er logget inn. Ved avslutningen av hver bruk av hjemmesiden, skal brukeren logge ut. Hvis brukeren blir klar over eller mistenker, at en 3. part misbruker hans eller hennes brukerdata, skal Vaillant kontaktes omgående skriftlig, gjerne på mail. Når Vaillant har mottatt beskjeden, vil vi nekte adgang til passord beskyttet område for denne brukerprofilen. Brukeren kan først få adgang igjen, hvis han eller hun ber Vaillant om å gjenåpne profilen eller hvis han eller hun registrerer seg igjen.

Brukeren kan til en hver tid skriftlig be om å få slettet sin brukerprofil, under forutsetning av at det ikke strider mot en samarbeidskontrakt. I tilfelle av sletting vil Vaillant fjerne alle lagrede brukerdata og andre personlige identifikasjonsdata, så snart disse data ikke lengre er nødvendige.

Produkter og serviceytelser

På denne hjemmesiden gir Vaillant opplysninger om produkter og serviceytelser, som kanskje ikke er tilgengelige i alle land. Vaillant garanterer ikke at alle produkter og serviceytelser, som er vist på denne siden, også selges i ditt land. Hvis du ønsker en liste over produkter og ytelser fra ditt eget land, bes du gå på Vaillant’s hjemmeside i det gjeldende land. Varemerker, som anvendes til spesielle produkter, kan være annerledes i andre land enn vist på denne hjemmesiden. Visse produkter og ytelser vist på denne siden er kanskje ikke godkjent for salg i andre land i den utforming som de selges i Norge.

Ansvar

Alle opplysninger, software eller dokumentasjon som stilles til rådighet uten beregning, tas det intet ansvar for, mangler med hensyn til kvalitet eller titler på informasjon, software eller dokumentasjon, spesielt i forhold til riktigheten av eller fravær av feil eller fravær av skade eller tredjemanns rettigheter eller i forhold til fullstendighet og / eller egnet til formålet, bortsett fra saker om forsettelig forsømmelse eller svikt.

I alle andre hensyn utelukkes ethvert ansvar for Vaillant, med mindre loven krever det, f.eks. henhold til lov om produktansvar eller i tilfelle av en overlagt forseelse, grov uaktsomhet, personskade eller dødsfall, manglende oppfyllelse av garanterte egenskaper, sviktende fortielse av en defekt eller i tilfelle av overtredelse av de grunnleggende kontraktlige forpliktelser. Skadene i tilfelle av overtredelse av de grunnleggende kontraktlige forpliktelser er begrenset til den kontrakt-typiske, forutsigelige skader, hvis det ikke er noen overlagt forseelse eller grov uaktsomhet.

Selv om Vaillant gjør alt for å holde Vaillant hjemmesiden fri for virus, kan Vaillant ikke garantere, at den er fri for virus. Brukeren skal for sin egen beskyttelse, ta de nødvendige skritt for å sikre seg passende sikkerhetsforanstaltninger og skal bruke en virus skanner før informasjon, software eller dokumentasjon nedlastinger.

Ovenstående bestemmelser har ikke til formål å endre og antyder ikke endringer i bevisbyrden, som kan være til brukerens ulempe.

Hyperlink

Vaillant’s hjemmeside kan inneholde hyperlinker til hjemmesider som er eid av 3. part. Vaillant påtar seg intet ansvar for innholdet på 3. parts hjemmeside, da Vaillant ikke har noen innflytelse for innholdet og ikke kan holdes ansvarlig for innhold og informasjon. Bruken av disse hjemmesider står helt for brukerens ansvar.

Varemerker (Trademarks)

Med mindre annet er angitt, er alle firma logoer, varemerker, emblemer og produkt betegnelser på Vaillant’s hjemmeside beskyttet av lovgivningen om varemerker. De er Vaillant’s eller dets tilknyttede selskapers intellektuelle eiendom. Enhver uautorisert bruk eller misbruk av disse varemerker er uttrykkelig forbudt og utgjør en overtredelse av lovgivningen om varemerker, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter eller konkurranselovgivning.

Tilbakemelding

Vi vil sette stor pris på, at du kontakter oss. Vi gjør dog oppmerksom på, at vi forbeholder oss retten til gratis å anvende de ideer eller forslag, som du kommer med, til forbedring, utvikling og salg av våre produkter.